K čemu je dobrý zeolit

Zeolit v bazénech

Zeolit může zastoupit funkci filtračního média bazénové filtrace. Tím bývá obvykle speciální křemičitý písek s velikostí zrn přibližně od půl do jednoho milimetru. Písek má poměrně silnou absorpční schopnost na sebe vázat nečistoty, ale pouze na svém povrchu, resp. mezi jeho ostrými hranami, ovšem zeolit povýšil funkci filtrace na vyšší úroveň. Je to dáno jeho vnitřní strukturou, která je mezi nerosty naprostým unikátem.

venkovní bazén

Nerost vznikal dlouhodobým procesem sedimentace sopečných výlevů v průběhu vulkanické činnosti, reakcí vody s vulkanickou amorfní hmotou v období druhohor a jeho největší naleziště se vyskytují na mořském dně. Výsledkem tohoto procesu je velmi zvláštní uspořádání atomů v krystalické mřížce. Mezi nimi se totiž nachází v pravidelných rozestupech drobné otvory, jakési dutinky. Jde tedy o velmi pórovitou hmotu podobnou houbě, která dokáže nasát velké množství nečistot. Zároveň jsou na povrchu dutinek k navázány ionty vápníku, sodíku a draslíku a ty reagují s dusíkatými látkami, např. amoniakem obsaženým v ovzduší nebo ve vodě. Filtrační funkce zeolitu je ve srovnání s křemičitým pískem trojitá – kromě mechanického zachycování na vnějších ostrých hranách se kaly usazují i uvnitř dutinek a do třetice dochází k tzv. „iontové výměně“ pohlcováním amoniaku, dusičnanů a dusitanů uvolněných při koupání z povrchu lidského těla.

zastřešený bazén

Pomocník v domácnosti

Zápach vzniká hlavně rozkladem dusíkatých organických látek a právě zeolit je dokáže efektivně pohlcovat zmiňovanou iontovou výměnou. Proto se uplatní i v domácnosti na likvidaci různého nepříjemného zápachu, čehož lze využít např. přidáváním malého množství do odpadkových košů, do chladničky, do zapáchající obuvi, případně pro eliminaci plísní a vlhkosti ve sklepích. Lze jej využít i na zahradě pro obohacení půdy vápníkem, draslíkem a sodíkem pro rostliny, kterým vápenitá půda vyhovuje.